Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Sale conditions of wood are specified by the regulation of Director – General of the Sate Forests.

Polski przebój

Polish products made of wood – furniture, window and door frames, yachts or paper and packages – these are real hits of the market.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

,,Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

,,Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Nadleśnictwo Bolesławiec wzięło udział w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi  i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

W ramach realizacji wyżej wymienionego projektu Nadleśnictwo Bolesławiec wykonało następujące zadania:

Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów oddz. 295.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 12 630 m3
 • Łączna wartość inwestycji: 275 833,36 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: luty 2013

Zadanie nr 2 - Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Jeziory oddz. 19.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 10 400 m3
 • Łączna wartość inwestycji: 427 582,22 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: kwiecień 2013

Zadanie nr 3 – Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów oddz. 282, 283.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 8 002 m3
 • Łączną wartość inwestycji: 165 835,37 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: luty 2013

Zadanie nr 4 – Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów oddz. 267.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 10 750 m3
 • Łączną wartość inwestycji: 236 249,99 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: luty 2013

Zadanie nr 5 – Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Osieczów w oddz. 268.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 8 580 m3
 • Łączną wartość inwestycji: 175 503,77 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: styczeń 2011

Zadanie nr 6 – Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Daniel w oddz. 141 wraz z rowem doprowadzającym.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 3 800 m3
 • Pojemność retencyjna rowu: 4 700 m3
 • Łączną wartość inwestycji: 229 477,67 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: kwiecień 2015

Zadanie nr 7 – Budowa zbiornika małej retencji na Szkółce leśnej w Osieczowie.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 6 090 m3
 • Łączną wartość inwestycji: 226 716,57 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2014

Zadanie nr 8– Odtworzenie zbiornika małej retencji w leśnictwie Bolesławiec oddz. 516j.

 • Pojemność maksymalna zbiornika: 9 870 m3
 • Łączną wartość inwestycji: 364 633,97 zł
 • Termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2015

Łączne możliwości retencyjne w wybudowanych zbiornikach: 74 822 m3

 

ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Inicjatywa i realizacja: Lasy Państwowe

Nazwa: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

Czas trwania: 2010-2015

Obszar: 175 nadleśnictw w 17 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych

Wartość projektu: ponad 189 mln zł

Finansowanie: środki własne LP oraz Program Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności Unii Europejskiej).

Obserwacje z ostatniego 50-lecia wskazują, że na obszarze Polski nasila się występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze czy nawalne opady. Dodatkowo stosowane w przeszłości melioracje odwadniające w rolnictwie i leśnictwie doprowadziły do obniżenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych. W efekcie na wielu obszarach dochodzi do przesuszenia licznych siedlisk leśnych.

Wychodząc naprzeciw opisanym problemom, od lat 90 XX w. Lasy Państwowe realizowały inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.

W 2006 r. postanowiono pojedyncze przedsięwzięcia wielu jednostek połączyć w jeden wspólny projekt małej retencji na Niżu Polskim i opracować wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Celem projektu było retencjonowanie wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

W efekcie powstało kilka tysięcy obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę. Działania inwestycyjne objęły budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów takich jak: zbiorniki wodne, zastawki, progi, groble, przepusty czy brody. Inwestycje te tworzą trzy odrębne grupy działań polegających na: zatrzymywaniu, podpiętrzaniu oraz spowalnianiu odpływu wód powierzchniowych.

Duże możliwości retencjonowania wody stworzyła szczególnie przebudowa istniejących systemów melioracyjnych w kierunku hamowania odpływu wody – naprawa dawnych błędów, skutkujących nadmiernym odwadnianiem. Działania powodujące opóźnianie i ograniczenie odpływu, np. poprzez spiętrzenie wody w rowach, podpiętrzanie jej w zbiornikach, oczkach wodnych i podobnych obniżeniach terenu, z których woda jest odprowadzana rowami, przynoszą poprawę struktury bilansu wodnego i zwiększenie różnorodności biologicznej.
 

Wśród licznych funkcji, jakie mogą pełnić małe zbiorniki wodne oraz piętrzenia na rowach, wybudowane lub odnowione w projekcie, można wymienić:

•    zapobieganie suszy
•    funkcje przeciwpowodziowe (zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych,             spłaszczanie fali powodziowej w niższych partiach zlewni)
•    odtworzenie naturalnych warunków wodnych obszarów podmokłych
•    podtrzymywanie poziomu wód gruntowych
•    podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk
•    utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo    związanej z wodą
•    oczyszczanie wody
•    zwiększanie liczby wodopojów dla dzikich zwierząt

Kluczowe rezultaty projektu:

•    3644 obiekty, takie jak np. małe zbiorniki wodne czy budowle piętrzące wodę (progi, zastawki), brody, przepusty.

•    42 mln m3 zretencjonowanej wody.