Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nadzór nad Lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

W obecnej chwili nadleśnictwu nie zostały powierzone zadania "Nadzoru nad lasami" o których mowa w w art. 5 Ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101, poz. 444 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672) - link do serwisu isap.lasy.gov.pl

W myśl wyżej przytoczonej podstawy prawnej, Nadlesniczy może wykonywac zadania powierzone przez Starostę w drodze porozumienia.