Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Bolesławiec mieści się w Bolesławcu przy ulicy Mikołaja Brody 2 A.

Teren siedziby obejmuje 3 kondygnacyjny budynek biurowy, budynek garażowy, oraz budynek magazynowy – gospodarczy w skład którego wchodzi ,,Izba edukacyjna”.

Budynek biurowy jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych ze względu na ograniczenia architektoniczne (brak wind i podjazdów).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu na terenie siedziby Nadleśnictwa Bolesławiec. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W celu rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania niezbędny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 75 732 36 16 lub e-mail: boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pl

Spotkania z osobami niepełnosprawnymi mają miejsce w ,,Izbie edukacyjnej”. Pomieszczenia ,,Izby edukacyjnej” znajdują się na parterze budynku magazynowo – gospodarczego i są oznaczone tablicą informacyjną przy drzwiach wejściowych. Pomieszczenia ,,Izby edukacyjnej” nie są ograniczone architektoniczne a bezprogowe  wejściowe posiada szerokość 90 cm co umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na terenie siedziby Nadleśnictwa Bolesławiec można poruszać się z psem asystującym.

Na terenie siedziby Nadleśnictwa Bolesławiec nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie siedziby Nadleśnictwa Bolesławiec nie ma pętli indukcyjnych, szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

Pracownicy Nadleśnictwa Bolesławiec posługują się w języku polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.