Web Content Display Web Content Display

Regulamin sali edukacyjnej

 

REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ W NADLEŚNICTWIE BOLESŁAWIEC

 

1. Sala edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Bolesławiec jest własnością Nadleśnictwa Bolesławiec.

 

2. Uczestnikami zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Bolesławiec  mogą być osoby pełnoletnie (grupa wyznacza koordynatora grupy) lub osoby niepełnoletnie, które znajdują się pod opieką osób uprawnionych.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia i ustalenia terminu zajęć ze specjalistą SL do spraw edukacji leśnej.

 

4. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa tj. dni robocze od 8:00 do 14:00.

 

5. Zajęcia z zakresu edukacji leśnej prowadzone przez Nadleśnictwo Bolesławiec są bezpłatne.

 

6. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez pracowników Nadleśnictwa Bolesławiec.

 

7. Za pisemną zgodą opiekuna/koordynatora grupy pracownik nadleśnictwa może utrwalać na fotografiach/filmach prowadzone zajęcia.

 

8. Wszystkie osoby korzystające z sali edukacyjnej muszą przestrzegać poleceń pracownika nadleśnictwa prowadzącego zajęcia.

 

9.Wszystkie osoby korzystające z sali edukacyjnej oraz jej wyposażenia zobowiązani są do:

a) korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,

c) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa,

d) do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Nadleśnictwa Bolesławiec  o  stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu, bądź wyposażenia sali edukacyjnej.

 

10. Na terenie sali edukacyjnej należy:

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

- zachować czystości,

- przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

- dbać o wszelkie urządzenia i eksponaty.

 

11. Zabrania się:

- dotykania i niszczenia ekspozycji,

- używania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób zagrażający zdrowiu,

- dewastowania i uszkadzania skali lub jej urządzeń,

- spożywania napojów alkoholowych lub zażywania innych środków odurzających

oraz przebywania osób nietrzeźwych.

 

12. Za wszelkie szkody powstałe z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi opiekun/koordynator grupy.

 

13. Nadleśnictwo Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zagubione przez korzystających z Sali.

 

14. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec.