Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zgoda na badania archeologiczne, poszukiwanie zabytków lub innych przedmiotów na terenach leśnych

Krótko o tym jak uzyskać zgodę na badania archeologiczne lub poszukiwanie zabytków lub innych przedmiotów na terenach leśnych

Poszukiwnia zabytków lub "pamiatek" po minionych dziejach stanowić mogą pewną formę spedzania wolnego czasu jaką można realizować na terenach leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych.
Nie potrzeba do tego drogiego sprzętu, czy zaawansowanych środków technicznych jednak minimalny zasób wiedzy z zakresu historii i bezpieczeństwa w obchodzeniu się ze znalezionymi rzeczami jest niezbędny aby poszukiwania sprawiły nam przyjemnosć a jednocześnie uchroniły nas przed niebezpieczeństwami czy też zniszczeniem cennych pod względem historycznym artefaktów.
Cały czas na ternach leśnych znajdowane są pozostałości z czasów wojennych jak i późniejszych, którymi są niewypały i niewybuchy.
Tylko w minionym 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec zostało znalezionych kilkadziesią przedmiotów do których wzywany był Patrol Saperski.
Również odnalezione rzeczy, na pozór mocno zniszczone lub zniekształcone, które nie przedstawiają dla nas żadnej wartosci mogą stanowić dla świata nauki nieocenioną wskazówkę lub informację na temat minionych wydarzeń.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, w 2018 roku, Dyrektor Genralny Lasów Państwowych, postanowił uregulować we wszystkich Nadleśnictwach sposób uzyskiwania zgody na prowadzenie badań archeologicznych i/lub poszukiwań zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszeniem gleby.

Zgodnie z zarządzeniem nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018 roku osoba lub instucja zamierzająca prowadzić takie czynności na terenach pozostających w zarządzie PGL LP powinna uzyskać od właściwego terytorialnie Nadleśniczego, pisemną zgodę na ich prowadzenie.

Dlatego też, pragnąc ułatwić przygotowanie takiego wniosku o udzielenie zgody, poniżej zamieszczone zostały stosowne wzory.

Wzór wniosku w formacie *.pdf (wymagany do prawidłowego złożenia jest program AcrobatReader oraz podpis kwalifikowany)

Wzór wniosku w formacie *.docx (wymagany jest program Microsoft Word lub jeden z dostępnych OpenSourc-owych edytorów tekstu)

Wzór wniosku w formacie *.odt (wymagany jest OpenSourc-owy edytor tekstu lub Microsoft Word)

W przypadku wykorzystania wzoru w formacie PDF, po złożeniu podpisu, zostanie uruchomiona domyślna aplikacja do wysyłania e-maila pod adres tutejszego nadleśnictwa.

Do wniosku należy załączyć także mapę z zaznaczonym obszarem na którym chcemy prowadzić badania archeologiczne i/lub poszukiwania.

LINK DO MAPY - link ten przeniesie nas do strony Banku Danych o Lasach na której bedziemy mogli odnależć interesujący nas obszar i wydrukować/zapisać wykonaną mapę.

Przygotowując się do złożenia wniosku należy mieć na uwadze, że nie na wszystkich obszarach prowadzenie badań czy poszukiwań jest dozwolone.
Wyłączone są z tych czynności takie obszary jak:

- lasy objęte stałym zakazem wstępu, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356) czyli

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

3) ostoje zwierząt;

4) źródliska rzek i potoków;

5) obszary zagrożone erozją

- lasy objęte okresowym zakazem wstępu, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356)
– na czas obowiązywania zakazu

- grunty wchodzące w skład:

a) rezerwatów przyrody zgodnie z zapisami art. 15 ustawy o ochronie przyrody,
b) powierzchniowych pomników przyrody,
c) użytków ekologicznych,
d) stanowisk dokumentacyjnych,
e) stref ochronnych zwierząt, roślin lub grzybów.

Tak przygotowany wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu nadleśnictwa. Jednak przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych".

Na wniosek postaramy odpowiedzieć jak najszybciej jednak nie później niż w terminie 30 dni od jego wpływu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wniosek okaże się niekompletny poprosimy pisemnie o jego uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień.
Jeżeli nie będziemy mogli wyrazić zgody na udostępnienie (z powodu prowadzenia prac, wystąpienia zagrożenia lub innych powodów) to wtedy, również pisemnie, powiadomimy o tym fakcie podając stosowne uzasadnienie.

Przypominamy również, że z dniem 01.05.2024 roku zmienia się ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).
ze zmianami można się zapoznać wyszukując dziennik ustaw Dz.U. 2023 poz. 1904 lub przejść pod TEN LINK

W przypadku gdyby któraś z powyższych kwestii okazała się niezrozumiała można wtedy skontaktować sie z osobą zajmującą się udostępnianiem gruntów w tym celu - st.sp.SL Maciej Krzak - 531 630 480

 

 

Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.