Regulamin korzystania z dróg leśnych

Zarządzenie nr 26/2023
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolesławiec
z dnia 05.07.2023 r.


w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec
dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami oraz w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec” oraz „Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchy publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec”.
znak sprawy: SA.771.1.2023


Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U.2022.672.t.j. ze zm.), oraz § 6 Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn.ZI.771.44.2021),
zarządzam, co następuje:


§ 1


1. Z dniem 01.07.2023r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Lokalizacja dróg leśnych została przedstawiona na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadzam do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec:
     1) „Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
     2) „Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na
           terenie Nadleśnictwa Bolesławiec” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym1 oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin będący załącznikiem nr 4 do zarządzenia.


§ 3


1. Drogi leśne udostępnione mogą być krótkotrwale wyłączane z ruchu publicznego. W okresie krótkotrwałego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.
2. W przypadku konieczności krótkotrwałego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni, zostanie wydana decyzja informująca o terminie krótkotrwałego wyłączenia.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.07.2023 r. i mocą obowiązującą od 01.07.2023 r. oraz podlega publikacji poprzez kolportaż elektroniczny wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Bolesławiec.